TROEVEN

Daarom kiest u voor ons

Voor een correcte weergave van de foto’s met de linker muisknop op de foto klikken.

In april 2011 verhuisden wij de hele kleuterschool naar een volledige nieuwbouw. In september 2011 hielden we met zijn allen de officiële opening van onze nieuwe kleuterschool.

Het nieuwe gebouw, een compact, zuidelijk gericht gebouw, huisvest acht volwaardige, ruime kleuterklassen, een polyvalente zaal, refter met keuken, sanitaire voorzieningen, een slaapklas, een sanitair blok voor het lager, zoco-lokaal, directielokaal, secretariaat, gon-lokaal en knutselruimte. Er werd opnieuw geopteerd om elke klas een eigen terras te geven. Op de plaats van het oude gebouw werd een grote, groene speelzone aangelegd.

In april 2011 verhuisden wij de hele kleuterschool naar een volledige nieuwbouw. In september 2011 hielden we met zijn allen de officiële opening van onze nieuwe kleuterschool.

Het nieuwe gebouw, een compact, zuidelijk gericht gebouw, huisvest acht volwaardige, ruime kleuterklassen, een polyvalente zaal, refter met keuken, sanitaire voorzieningen, een slaapklas, een sanitair blok voor het lager, zoco-lokaal, directielokaal, secretariaat, gon-lokaal en knutselruimte. Er werd opnieuw geopteerd om elke klas een eigen terras te geven. Op de plaats van het oude gebouw werd een grote, groene speelzone aangelegd.

In september 2007 opteerden wij om een slaapklasje voor onze allerkleinsten op te zetten. Dit om voor onze jongste peuters die lange dag te onderbreken. Hen de kans geven om even tot rust te komen en energie op te doen.

Voor de jongste spruiten is een volledige dag (met soms nog voor- en naschoolse opvang)loodzwaar. De kinderen zijn totaal op als ze naar huis trekken. De dag kan zo met de ouders niet op een kwaliteitsvolle manier afgesloten worden. Met een rustpauze over de middag hopen wij hieraan tegemoet te komen.

Voor het slaapklasje werd een afzonderlijk lokaal in de gang van de klassen voor de jongste kleuters en naast de toiletten voorzien. De veldbedjes staan er mooi tegen de muur gerangschikt. Aangepaste, nette dekentjes, hoeslakentjes en gastendoekjes zijn voorzien.

Juf Viviane is onze “slaapjuf”. Zij gaat de kleuters wat vroeger uit de klassen ophalen om op eigen ritme naar de eetzaal te trekken . Zij starten er samen met juf Viviane het eten voor de anderen aankomen. Eenmaal klaar met eten, gaat de slaapjuf met haar peuters naar het toilet voor een sanitaire stop en dan naar het slaapklasje.

Wie nog een pamper draagt bij het slapen, krijgt er eentje om en de peuters zoeken hun eigen bedje op. De kledij wordt per peuter in een persoonlijke box verzameld. Sommige peuters slapen muurvast. Anderen genieten van het rusten. De slaapjuf blijft constant bij de peuters en zorgt dat ze ten laatste om 14uur terug in de klas zijn.

Dit initiatief wordt volledig gratis aangeboden.

De leerlingen kunnen op onze school tijdens de speeltijden buiten spelen op de speelplaats, onder de luifel en op de groenzones. De verschillende voetbalzones, de rustplekjes bij de picnicktafels, de buitenkeuken en de speeltuigen genieten altijd veel bijval bij de kinderen.

Elke kleuterklas heeft ook een moestuinbak waar elke klas kan experimenteren met planten, zaaien, …

Ook in het lager zijn er klassen die de speelruimte aanpakken om de groene vingers bij de leerlingen te ontplooien. Andere leerlingen kunnen via het weerhuis met een weerstation, met een regenwaterton, een zonnepaneel leren over het weer en toepassingen.

Het vertrekpunt van onze werking is het welbevinden van elke leerling. Het zorgteam onder leiding van de zorgcoördinator en de directeur probeert dagelijks samen met het leerkrachtenteam en de toezichtsters het welbevinden van de leerlingen te bewaken. Het motto “pas als je je goed in je vel voelt, kan je je ook goed ontwikkelen” is het vertrekpunt van de kijk naar de kinderen en hun ontwikkeling op school.

Het voorbije schooljaar werd in dit kader ook een volledige werking rond “leefregels op school” uitgewerkt met duidelijke afspraken naar de leerlingen toe.

Bij problemen ( gedragsproblemen of leerproblemen proberen we samen met de ouders op zoek te gaan naar een aangepaste aanpak. Pasklare antwoorden bestaan er niet, de zoektocht is dan ook niet voorspelbaar. Het is belangrijk dat school en ouders samen de zoektocht kunnen doen in een open communicatie.

Voor elke leerling wordt er gezocht om hen te blijven uitdagen. Dit steeds in overleg met de ouders.

Onze school staat voor teamwork! Het team van leerkrachten is een groep sterke leerkrachten voor wie samenwerken prioritair is.

Er is een openheid naar het klaswerk van de collega’s, er is een openheid om te leren van elkaar.

Daarnaast is ons team sterk om bij gezamenlijke opdrachten er samen voor te gaan. Schoolfeesten zien wij dan ook altijd als ideale momenten om klasdoorbrekend te gaan werken : een kleuterklas werkt dan samen met een klas uit het lager.

Ons team wil ook niet stilstaan. Bij vernieuwingen, bij veranderingen, stelt het team zich aanvankelijk realistisch-kritisch op en eenmaal goed gedocumenteerd, gaat men er dan ten volle voor.

Onze school staat open voor ouders die willen meedenken en meezoeken om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Wij benadrukken altijd dat bij vragen en/of problemen ouders de stap zetten naar school ( directie, leerkrachten, zoco). Samen zoeken is zo waardevol!

De snoezelruimte in het kleuter bevat tactiele prikkels, visuele prikkels, geurelementen, en auditieve prikkels. Zo wordt er gewerkt met voettegels, voelslingers, voelzakjes, lichteffecten, spiegels en projectie, geurdoosjes, aromo-therapie, relaxatiemuziek, belletjes, klankvoorwerpen, muziekinstrumenten, …. Het is aan de hand van dit rijke aanbod van materialen dat alle zintuigen worden aangesproken. Bij het inrichten van de snoezelruimte gingen we vooral de visuele en tactiele prikkels aanspreken met als basis de hoofdkleuren.

Wat is snoezelen?

Snoezelen is een concept dat gebruikt wordt bij mensen met verstandelijke beperkingen en handicaps, bejaarden en kleuters. Het is een ontspanningsactiviteit waarbij we selectief zintuiglijke ervaringen in een sfeervolle omgeving aanbieden, volgens eigen keuze en tempo, met als doel tot rust te komen, te genieten en contact te bevorderen. Het is een relatief makkelijke activiteit waarbij de kinderen veel plezier beleven en waarbij ze gestimuleerd worden om te ontdekken en te onstpannen. Iets wat in onze drukke en prestatiegericht maatschappij vaak over het hoofd wordt gezien.

Onze snoezelruimte werd volledig bedacht en uitgewerkt door het team van de kleutrjuffen en echtgenoten. Ouders hielpen bij het verzamelen en goedkoper bekomen van materialen.

De leerlingen bezoeken in kleine groepjes olv de eigen klassenleerkracht de snoezelruimte. Ook kleuters met een GON-begeleidster gaan er samen werken en exploreren.

Onder begeleiding van ict-coördinator Jelle Ameye wordt er werk gemaakt van een media-beleid dat mee is met recente evoluties in het onderwijs.

Er wordt constant geïnvesteerd in materialen : In het schooljaar 2015-2016 kon elke kleuterklas mede door de steun van de ouderverening en met de opbrengst van het schoolfeest uitgerust worden met een groot beeldscherm. Elke klas kreeg daarbij ook een laptop waarop de kleuters aan de slag kunnen.

In de zorgwerking werkt men regelmatig met individuele leerlingen met Ipads.

In de lagere school is elke klas uitgerust met een digitaal bord en laptop. Daarnaast is er een specifiek ict-lokaal met 25 computers voor de leerlingen. Een pc in verbinding met een beamer zorgt dat de leerkracht alles stap voor stap kan voortonen indien nodig.

Daarnaast zijn er laptops in de zorgklas waarmee leerlingen met dyslexie met het programma Sprint kunnen werken in de eigen klas.

Nieuw voor het schooljaar 2016-2017 zal een mobiele laptop-verzameling zijn waar de klassen constant laptops kunnen ontlenen om in de klas te gebruiken voor differentiatie.

“Laat je zien in het verkeer!” is een gewoonte die wij in onze school willen aanleren. De leerlingen kregen reeds tweemaal allemaal een gratis fluojas. Nieuwe leerlingen krijgen ook een fluojas. De kinderen worden gestimuleerd om steeds met hun fluojas naar school te komen. Met de klas de straat op, betekent steeds dat iedereen zijn fluojas draagt.

Naast deze concrete houdingen krijgen onze leerlingen ook aangepaste inhouden omtrent het gedrag in het verkeer. Fietsbehendigheid is ook een activiteit die de nodige aandacht krijgt bij de jongere leerlingen. De oudste leerlingen trekken met de klas eenmaal op fietsdaguitstap en op het einde van het zesde leerjaar doen onze leerlingen het grote fietsexamen in Tielt.

Elk schooljaar werken de leerkrachten derde kleuter en eerste leerjaar een klas doorbrekend project uit gedurende het volledige schooljaar. Er worden diverse activiteiten in de verschillende groepen opgezet. Hiermee proberen we de overgang naar het eerste leerjaar te bevorderen voor de kleuters. Ze worden geleidelijk vertrouwd gemaakt met de lagere school : ze leren de leerkrachten kennen, et gebouw, de klaslokalen, de afspraken en gewoontes,….

Het project voorziet ook een infomoment voor de ouders van de kleuters van de derde klas.

Op school organiseren wij ochtendopvang vanaf 7uur ’s morgens en avondopvang tot 17u.45. De opvang wordt georganiseerd in de zaal van de kleuterschool en bij mooi weer buiten in de groenzone. De kleuters kunnen in de kleuterschool b lijven, ze moeten niet wisselen van locatie voor de opvang. De opvangjuf is juf Viviane, ook onze slaapjuf.

Zowel de kleuterschool als het lager hebben een afzonderlijke speelruimte.

Op maandag en donderdag krijgen de oudste leerlingen (5de en 6de leerjaar) de kans om één uurtje op school te werken aan hun huiswerk.

Dit werkmoment wordt in de eetzaal van de kleuterschool georganiseerd.

De leerlingen van het vierde leerjaar kunnen op dinsdag gaan werken in de studie.

De bijdrage is dezelfde als voor de opvang.

De laatste week voor de vakanties is er geen studie.

Omdat wij openstaan voor vreemde talen en dit ook bij onze leerlingen willen aanwakkeren, worden door het jaar heen activiteiten talensensibilisering opgezet in de verschillende klassen naargelang de thema’s die aangeboden worden.

Daarnaast wordt er maandelijks een activiteit “Frans” aangeboden vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar. Op een speels manier maken de leerlingen zo kennis met het Frans. Vanaf het vijfde leerjaar worden dan de reguliere lestijden Frans georganiseerd.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 volgde een kernteam het hele schooljaar navorming omtrent de nieuwe inzichten omtrent STEM. Het is de bedoeling dat de nieuwe inzichten omtrent onderzoekend leren nu worden doorgegeven aan het hele team.

De voorbije jaren kwam techniek/technologie al in het vizier van de school via deelname aan projecten als Lego Technics, My Machine, zeepkistenrace,

De sportjuffen op onze school zorgen ervoor dat de conditie van onze leerlingen op peil wordt gehouden via een gevarieerd aanbod. Er wordt ook aan verschillende activiteiten op woensdagnamiddag deelgenomen. De sportjuffen vinden het ook heel belangrijk dat de leerlingen eerlijk en sportief zijn.

Water drinken op onze school wordt gepromoot. Er worden geen frisdranken op de speelplaats toegelaten. Per klas zijn er duidelijke afspraken omtrent het drinken van water tijdens en/of na de lessen.

Op onze school promoten wat het dagelijks fruit eten.

In de kleuterschool is het samen fruit eten een “heerlijk” moment. In de lagere school is het op woensdag fruitdag. Koeken worden die dag geweerd.

Voor verjaardagen vragen wij ook met aandrang dat de ouders aandacht hebben bij het kiezen van het soort traktaat. Zuiver snoep, chips of frisdrank aanvaarden wij niet als traktaat. Sommige kinderen slagen erin om de hele klas te verrassen met heerlijke, gezonde zaken!