MIKADO, het beste voor uw kind!

Mooie leerresultaten en voorbereiding op het secundair onderwijs

Als basisschool kunnen wij met enige trots stellen dat we erin slagen om onze leerlingen een gefundeerde basis te geven en realistisch kunnen oriënteren voor het secundair onderwijs. We volgen de resultaten van onze oud leerlingen nauwkeurig op om onze resultaten realistisch te houden.

 

Naast de verschillende activiteiten om de kloof tussen de derde kleuterklas en het eerst leerjaar zo klein mogelijk te houden, maakt onze school ook tijd om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op de grote stap naar het secundair onderwijs.

 

De leerlingen worden tijdens verschillende lessen bewust gemaakt van hun kwaliteiten en wat ze hiermee kunnen doen. Naast uitgebreide informatie over het secundair onderwijs in de klas, gaan ze ook op stap naar verschillende scholen om daar reeds te proeven van nieuwe vakken, de sfeer, de werking,…

 

Om de stap naar het secundair onderwijs te verkleinen, wordt op onze school ook veel belang gehecht aan leren leren. Hoe kan ik van mijn agenda een handig werkingsinstrument maken? Hoe plan ik mijn lessen? Op welke manier werk ik best mijn taken af? Hoe schematiseer ik een tekst? Heb ik mijn boekentas goed gemaakt? Het zijn maar enkele vragen waar onze leerkrachten op inspelen en de leerlingen bij begeleiden.

Digitale evolutie

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Als school willen wij hier rekening mee houden. In het verleden stimuleerden we al regelmatig opzoekwerk op het internet en pasten we digitale oefenmethodes toe in de verschillende klassen. De leerlijn voor computervaardigheden geeft een zicht op de verwachtingen per klas. 

 

Alle klassen hebben op dit moment digitale borden. Stelselmatig zijn we de digiborden aan het vervangen door touchscreens.  Zo hebben alle klassen van de bovenbouw reeds een touchscreen.

 

Vroeger investeerden we  in laptops en tablets die regelmatig in verschillende klassen werden gebruikt. Nu schakelen we over op Chromebooks.  

 

We schenken aandacht aan mediawijsheid en leren onze leerlingen (beter) werken met de digitale middelen. We zetten in op het gebruik van moderne media maar blijven dit combineren met het vertrouwde werkboek.  Dit noemt men “blended learning”. Er wordt ook steeds gezocht om de lessen te verrijken  met digitaal lesmateriaal. Dit om de motivatie van onze leerlingen te verhogen. Digitalisering biedt ook kansen om differentiatie in de toekomst verder uit te bouwen.

 

Door de corona crisis werden we met zijn allen genoodzaakt om een versnelling hoger te schakelen wat de digitalisering van ons onderwijs betreft. Het is zeker niet onze bedoeling om onze leerlingen in de toekomst de hele dag achter de computer te zetten. Het geven van fysieke instructies, gebruik maken van andere en coöperatieve werkvormen, werken met handboeken, …. We nemen dit verder mee in de toekomst! 

Talentenfluisterschool

Onze school mag zich terecht “ offiesiejeel Kindertalentenfluisteraarschool” noemen.  Twee derden van het team volgde de opleiding onder leiding van Luk Dewulf en Els Pronk. Talenten als “nieuwfreak, jazegger, woordkunstenaar, bruggenbouwer, ….” zijn intussen bij vele kinderen gekend. Het zorgt er ook voor dat leerkrachten met een ruimere bril naar de kinderen kijken en hen benaderen.

 

 

Meer over deze opleiding kan je hier nalezen.

Zorg en herstelgericht werken

Wie kiest voor onze school, kiest voor degelijk onderwijs. In onze school is ieder kind welkom. Hier kan je kind gelukkig opgroeien en wordt het met de beste zorgen omringd. Kinderen kunnen zichzelf ontplooien en er wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van ieder kind. Onze leerlingen krijgen inspraak en voelen zich betrokken. In onze school is de totale persoonlijkheidsontwikkeling van je kind heel belangrijk.

 

Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerling.

 

Onze school speelt op verschillende initiatieven in door onder andere problemen onmiddellijk aan te pakken. We spelen kort op de bal en brengen jullie snel op de hoogte bij echte problemen. Ons zorgteam bestaat uit juf Sofie Devos (zorgcoördinator), juf Eline Cornelis (zorgjuf), Hilde Claerhout (zorgjuf) en Els Desmet (directeur), in samenwerking met de klastitularissen. Samen bespreken ze problemen, zoeken mogelijke oplossingen en leggen contact met de ouders of eventueel externen.

 

Het wordt steeds belangrijker om met conflicten te kunnen omgaan. Het zorgteam volgde hiervoor een opleiding herstelgericht werken in het Oranjehuis. In samenwerking met ondersteuners werd een eigen werking op school opgezet. Er werd werk gemaakt van een duidelijke omschrijving van de verwachtingen naar onze leerlingen toe. Bij de start van een nieuw schooljaar maken we op basis hiervan ook een contract met de oudste leerlingen.  We zetten ook in op het leren luisteren naar elkaar via proactieve kringen. Van kleins af willen we onze leerlingen laten oefenen op het leren luisteren naar elkaar zonder meteen reactie te geven.  Dit als basis om herstelgericht te werken.

 

Ons anti-pestbeleid kan je hier terug vinden op de website.

Opvang

Onze beide vestigingen werken samen met IBO Scoebidoe (Initiatief buitenschoolse opvang) van de gemeente. In Oeselgem gaat dit door in de oude pastorie, in Markegem zijn er lokalen voorzien, beiden zijn naast de school gelegen. IBO Scoebidoe biedt opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en op vakantiedagen.

 

De begeleiding bestaat uit gemotiveerde mensen met een gepaste opleiding en regelmatige vorming. Zij staan in voor de opvang van de kinderen en het uitwerken van spelen en activiteiten. Er is 1 begeleider per 14 kinderen. Meestal zijn er meerdere begeleiders per opvangmoment.

 

Lees hier meer over de naschoolse opvang.

Slaapklasje

We merken op dat het voor instappende peuters soms moeilijk kan zijn om meteen een volle schooldag mee te draaien op school. Voor sommigen is zo’n volledige dag loodzwaar.  En eenmaal die peutertjes dan doodvermoeid naar huis gaan, wordt het heel lastig om op een fijne manier de avond door te brengen met de ouders. 

 

Daarom zoeken wij in overleg met de ouders of even rusten of slapen na het eten geen tussentijdse oplossing kan bieden.  Naast de klas van juf Elke in Markegem bouwden we een afzonderlijk slaapklasje voor 6 peuters uit. Bij juf Lies in Oeselgem moeten we momenteel door plaatsgebrek de kindjes te slapen leggen in de klas.

Twee vestigingsplaatsen, één school

Vrije basisschool Mikado telt twee afzonderlijke vestigingsplaatsen, Mikado Markegem en Mikado Oeselgem.

 

Binnen elke vestigingsplaats wordt er vaak klasoverschrijdend gewerkt. Zo werken de kleuters van de derde kleuterklas vaak samen met het eerste leerjaar, worden er schoolprojecten georganiseerd waarbij alle leerlingen worden betrokken, gaan verschillende klassen samen op uitstap,…

 

Vrije basisschool Mikado vormt 1 school met een pedagogisch project met aandacht voor de eigenheid van iedere vestigingsplaats.

Bouwen aan de toekomst

In Mikado bouwen we ook letterlijk aan de toekomst!

 

In de paasvakantie van het corona Jaar 2020 konden we in afdeling Markegem een nieuwe vleugel in gebruik nemen: onze oudste leerlingen van het 5de en 6de leerjaar werken er voortaan in gloednieuwe klaslokalen. En alle leerlingen kunnen er dagelijks gebruik maken van de nieuwe accommodatie van de eetzaal.

 

In de afdeling Oeselgem werkt men momenteel een volledig masterplan uit waarbij de uitbouw van een nieuwe refter en speelplaats het vertrekpunt zijn.

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook