PoelbergOmmeland

Over PoelbergOmmeland

Hoe willen we mensen sterker maken?

Het komt niet vanzelf, het is een groeiproces, iets waar we samen aan moeten werken. Met moed en leiderschap kunnen we dit bereiken.
Iedereen in en om PoelbergOmmeland: leraren, kinderen, ouders, bestuur, ook onze directe omgeving en de hele samenleving. Samen gaan we hierover nadenken, bewust worden van wat er concreet moet gebeuren en welke acties nodig zijn.
We gaan met elkaar in dialoog: respectvol, empathisch, positief ingesteld en zonder vooroordelen. Iedereen bij PoelbergOmmeland kan zichzelf zijn en uitkomen voor zijn mening, maar we durven ook toegeven wanneer we iets niet weten of kennen. Dan laten we ons leiden door onze visie en wetenschappelijke kaders.

Onze ambities zijn vastgelegd in 3 grote thema’s:

Diversiteit biedt kansen

Onze samenleving is divers en zal dat morgen nog meer zijn. We zijn immers allemaal anders op talloze vlakken: gender, afkomst, talenten, ambities enzovoort. De scholen van PoelbergOmmeland willen een spiegel van die maatschappij zijn. Daar zorgt de diversiteit voor nieuwe mogelijkheden: als iedereen uniek is, iedereen verschillend, dan kunnen we putten uit een enorme bron van kennis, ervaringen en gevoelens.

Wat betekent dit voor onze scholen?

Wij zijn katholieke scholen die in dialoog gaan met mensen met een andere religie of gezindheid. Iedere leerling en elke leerkracht is uniek, is anders. Elke leerling krijgt daarom de ruimte om te zijn wie en hoe hij of zij is. Elke leerling kan iets en hoort erbij. Elke leerling heeft het recht om graag gezien te worden. Elke leerling heeft het recht om te groeien naar de hoogste verwachtingen. De kracht van een leraar bestaat erin hun leerlingen LEER-KRACHT te geven. Respect voor de andere staat daarbij centraal.

Diversiteit is een mooie kans, want afwisseling maakt ons beroep des te boeiender.

Evi, lerares

Wat zou de wereld saai zijn als we allemaal hetzelfde waren. Dus, koester uw buren, vrienden en kennissen en wees blij dat ze verschillen van jezelf.

Céline, bewoner Tielt

Alleen door elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren, kunnen we onze school tot de béste van Vlaanderen maken 😉

Johan, papa

Mijn beste vriendin heeft een donkere huidskleur en ik zie ze héél erg graag.

Luna, leerling

Een school voor de toekomst

We leven in een complexe, vage en snel veranderende samenleving.
De school is in deze onzekere tijden een steunpilaar. PoelbergOmmeland biedt de leerlingen een plaats waar ze in alle vertrouwen naar hun eigen toekomst kunnen groeien. We bieden hen veiligheid, maar ook een plek om te experimenteren. We nodigen hen uit om hun angsten te overwinnen en moed te tonen. Ons professionalisme, onze ervaring, nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkonderzoek staan garant voor de kwaliteit van de ondersteuning. Dat doen we nu al heel goed, maar we streven steeds naar beter.

Wat betekent dit voor de leerlingen?

We leren de leerlingen omgaan met de wereld door hen uit te dagen, met een open geest kritisch te laten denken, samenwerking te stimuleren, en zo wendbaar te maken. De leerlingen mogen zijn wie ze zijn: wanneer zij geloven in hun eigen talenten en de vrijheid krijgen om te experimenteren, wapenen we hen met de juiste skills om de wereld aan te kunnen. De school biedt daarbij geborgenheid en het gevoel van graag gezien zijn. De ouders zijn daarbij onmisbare partners.

Wat betekent dit voor de leerkrachten?

Ook van leerkrachten wordt permanente groei en ontwikkeling verwacht. Door samenwerkend van elkaar te leren, input van nieuwe ideeën en personen, specialisatie en experimenteren kunnen we onze professionaliteit verhogen. Het welbevinden van de leerkrachten veronderstelt coaching en ondersteuning, niet alleen op pedagogisch vlak. We zetten in op een kwaliteitsvol HR-beleid met veel professionele leermogelijkheden voor alle medewerkers.

Wat betekent dit voor de directies?

We werken met een gespreid leiderschap, gekenmerkt door autonomie, authenticiteit en betrokkenheid. Elk directielid heeft eigen talenten, kwaliteiten, specialisaties, rollen en taken. Wanneer het kan, werken we samen en versterken we én leren we van elkaar. Wanneer we ons daarbij open en kwetsbaar opstellen, maar ook zelfbewust en bereidwillig met elkaar omgaan, ontstaat voor iedereen een win-winsituatie.

Ik weet wat ik later wil worden. Mijn juf helpt me de hele tijd. Ze is de beste juf van de wereld!

Noah, leerling

Ik doe het voor de kinderen. Het is zo mooi om te zien hoe ze openbloeien. Met vallen en opstaan, maar ze komen er wel.

Nico, leraar

Elke school is anders, maar we kunnen allemaal van elkaar leren. Dankzij mijn collega’s heb ik al tientallen keren de school kunnen verbeteren.

Dirk, directie

De school ziet ons als een partner, als een gelijke. We hebben onze inbreng en die tilt de school op een hoger niveau.

Karolien, mama

PoelbergOmmeland is wel dé referentie bij ons.

Steven, bewoner Tielt

De juiste plek voor elk kind

We leven in een complexe, vage en snel veranderende samenleving.
PoelbergOmmeland wil capaciteit voor alle kinderen, zowel in het gewone als het buitengewone onderwijs. Waar het kan, werken we zo inclusief mogelijk. Onze ambitie is om in de stad Tielt elk kind de juiste plek met de juiste begeleiding te kunnen geven. We durven dromen over andere en nieuwe groeperingsvormen die een antwoord bieden op de grote uitdagingen voor de leraren en het onderwijs van vandaag.
We willen een sterk buitengewoon onderwijs: als school én als een expertisecentrum. Iedereen die dat wil, kan gebruik maken van onze deskundigheid.

Ons kind kan hier in Tielt naar een school die goed voor hem is. Dat is voor elke ouder een zegen.

Saskia, mama

We zijn met een groep van scholen waardoor we een heel ruim aanbod hebben.

Ann, directeur

We mogen er fier op zijn dat in Tielt alle kinderen in een voor hen aangepast lager onderwijs terecht kunnen.

Christine, bewoner Tielt