Opdrachten

In onze school willen we een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden, waarbij de bovenstaande visie de inspiratiebron is voor volgende onderwijs- en opvoedingstaken:

1. We werken aan de schooleigen christelijke identiteit
2. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod
3. We creëren een stimulerend opvoedingsklimaat en zorgen voor een doeltreffende aanpak
4. We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg
5. We werken aan de school als gemeenschap en organisatie

1. We werken aan de schooleigen christelijke identiteit.
Alles wat op school gebeurt plaatsen we tegen de inspirerende achtergrond van onze identiteit. We uiten dit in de beleving van christelijke waarden, in de wijze van omgaan met anderen, in de invulling van tijd en ruimte.

De christelijke identiteit komt uitdrukkelijk ter sprake in de godsdienstlessen en pastorale activiteiten (vieringen, bezinningen,…). Maar ook in andere leergebieden laten we kansen niet onbenut om de christelijke inspiratie te verwoorden en te beleven.

We werken ook aan een goede band met de plaatselijke geloofsgemeenschap.

2. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.
Een harmonieuze ontwikkeling van de totale persoonlijkheid impliceert dat we aandacht hebben voor:
– de verstandelijke ontwikkeling
– de psychomotorische ontwikkeling (lichamelijkheid, zintuiglijkheid, het muzische, …)
– de dynamisch-affectieve ontwikkeling (emotionele opvoeding, sociale en relationele opvoeding,
maatschappelijke opvoeding…).

In ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van onze cultuur: taal en communicatie, het muzische, cijfers en feiten,techniek, samenleven, heden en verleden, ruimte, het goede, zingeving,…
We willen kinderen ook kennis bijbrengen over andere culturen en er begrip voor leren opbrengen.
We zorgen voor een zinvol aanbod, waarin een logische samenhang te vinden is (zowel een horizontale samenhang tussen de verschillende leergebieden als een verticale samenhang die stap voor stap voortbouwt).
Tot slot willen we ook dat kinderen de geleerde kennis, vaardigheden en houdingen op een persoonlijke wijze verwerken en zelf gaan gebruiken in nieuwe situaties.

3. We creëren een stimulerend opvoedingsklimaat en zorgen voor een doeltreffende aanpak.
Onze school wil een klimaat bieden, waar kinderen hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. Daartoe werken we aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen: twee elementen die aan de basis liggen van die optimale ontwikkeling.

Vanuit onze visie worden onderwijs en opvoeding gedragen door:

 • onze gerichtheid op het unieke van elke persoon: we stemmen onze aanpak af op de ontwikkeling van het kind,
 • de pedagogie van verbondenheid: leren is een sociaal gebeuren, leren is samen leren, een wederzijdse verrijking,
 • de pedagogie van hoop en vertrouwen: we hebben een optimistische visie op ontwikkeling van elk kind en geloven in ieders groeikansen,
 • de pedagogie van aandacht, geduld en waardering.

In onze aanpak bij het leerproces hebben we aandacht voor:

 • het plezier beleven aan het leren,
 • de actieve betrokkenheid van de kinderen,
 • de aansluiting bij hun belevingswereld,
 • de interactie tussen leerkracht en kind, tussen kinderen onderling,
 • de emotionele betrokkenheid, gericht op een positief zelfbeeld.

In dit leerproces is de leerkracht de coach waarop kinderen kunnen rekenen als ze ondersteuning en sturing nodig hebben. Een belangrijk werkinstrument is het kindvolgsysteem waarmee we elk kind vanaf de eerste kleuterklas in zijn ontwikkeling volgen.

4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.
We willen ‘alle’ kinderen optimale kansen geven, vertrekkend vanuit de eigen mogelijkheden en eigen zorgvragen van kinderen (= zorgbreed werken).
Ook kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling of in hun leren bedreigd zijn willen we optimaal de kans geven om te groeien (= zorgverbreding).
Vanuit deze visie werken we aan differentiatie binnen onze school.
Jezus’ voorkeur voor de zwaksten inspireert ons om in het bijzonder aandacht te hebben voor kansarme kinderen.

Dergelijke zorgverlening vraagt van het team overleg en samenwerking onderling en met andere partners (CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, gespecialiseerde centra,…).

5. We werken aan de school als gemeenschap en organisatie.
Onze christelijke identiteit inspireert ons om een gemeenschap uit te bouwen die steunt op naastenliefde en daarmee verbonden grondwaarden.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.

Deze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs delen we met alle partners die
begaan zijn met de opvoeding van de kinderen:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen,
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het schoolbeleid,
 • externe instanties en begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij de begeleiding van kinderen en bij onze professionalisering,
 • de lokale kerkgemeenschap,
 • de lokale gemeenschap waarvan onze school een levende cel is.

Ook met deze partners streven we naar een open en eerlijke communicatie.