Visie

In de sectie ‘project’ maakt u kennis met ons pedagogisch project. Naast visie en de opdrachten willen we u ook informeren over het pedagogisch-didactisch luik binnen onze school. En daar draait het toch allemaal om… De sectie project wordt geregeld aangevuld met nieuwe artikels op de verschillende pagina’s.

 

Met opvoeding en onderwijs streven we naar de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind in zijn groei naar zelfstandigheid.
Deze ontplooiing krijgt vorm in verbondenheid met anderen en met zorg voor de wereld waarin het kind leeft en uit zich in een groeiend verantwoordelijkheidsbesef.

 

In onze school is dit streven christelijk geïnspireerd. Vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld krijgen de begrippen ‘elk kind’ (het ‘uniek’ zijn) en ‘verbondenheid’ een diepere dimensie, die wij God noemen. God, die voor ons een menselijk gelaat krijgt in de figuur van Jezus Christus.
Wij proberen kinderen opvoeding en onderwijs te geven vanuit een christelijke identiteit: een eigenheid die zich laat inspireren door de leer van Jezus Christus en zijn Evangelie dat ons motiveert tot de beleving van naastenliefde, uitgedrukt in grondwaarden als:

 

-respect voor eigenheid van ieder mens
-verantwoordelijkheid voor je handelen
-menswaardigheid
-vergeving schenken en ontvangen
-vreugde om het leven en de schepping
-respect en zorg voor mens en natuur
-verwondering
-dankbaarheid
-vertrouwen in het leven
-solidariteit
-hoop op de toekomst
-zorgzame nabijheid en troost

 

Onze school is onlosmakelijk verankerd in de maatschappij. De huidige samenleving is getekend door de sterk toegenomen mogelijkheden van het menselijk kennen en kunnen.
Er is een stijgende individualisering. De hedendaagse wereld is bijna ‘ons dorp’ geworden dankzij de mogelijkheden van de moderne media, de communicatietechnologie en de bijna grenzeloze mobiliteit.
Daardoor zijn we in contact gekomen met een verscheidenheid in leefpatronen, waardesystemen, culturen en religies. Te midden van deze verscheidenheid nemen mensen hun leven in eigen handen en maken ze keuzes voor de uitbouw van een zinvol leven.
Vanuit onze eigen christelijke identiteit willen we werken in openheid voor en rekening houdend met die nieuwe invloeden van een snel evoluerende maatschappij. We moeten er ons door laten inspireren en er kritisch en creatief mee omgaan.

 

De schooleigen christelijke identiteit overspant ons ganse schoolgebeuren. Alles wat wij op school plannen en realiseren moeten we steeds tegen de achtergrond van onze christelijke identiteit kunnen plaatsen: het onderwijsaanbod, het opvoedingsklimaat, de aanpak, de zorg, de school als gemeenschap en organisatie.

 

Het opvoedingsproject dat wij nastreven heeft slechts kans op slagen als zowel de samenwerking binnen het schoolteam als de samenwerking met externen in een sfeer van vertrouwen en openheid verloopt en als iedereen dit project kan onderschrijven.