VISIE

onze visie als school

Zoals een rups zich ontwikkelt tot een prachtige vlinder, zo willen wij de kinderen die ons toevertrouwd worden laten ontwikkelen tot goede en mooie jonge mensen. Er zijn meer dan 100.000 soorten vlinders, elk met hun eigen kenmerken en specifieke kleuren. Ook wij beschouwen elke leerling als een uniek wezen, met zijn eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen, met zijn eigen groeikansen en zijn eigen tijdspad.

Er moet niet alleen aandacht zijn voor de verstandelijke ontwikkeling, maar evenzeer voor de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling van iedere leerling (hoofd – hart – handen).

Het is aan ons om elk kind te helpen en te begeleiden om hen zo maximale ontplooiingskansen te bieden. We willen daarom vertrekken vanuit de sterke kanten van het kind en dynamisch op zoek gaan naar het beste leerpad voor ieder kind afzonderlijk. Zo moet niet alleen het kind evolueren, maar ook iedereen die er mee werkt. Vernieuwing en verbetering van ons onderwijs blijft dan ook op de agenda staan van iedereen die bij de school betrokken is. Levenslang leren is dan ook voor iedereen de boodschap.

De inspiratiebron voor het project is het leven van Jezus. Het is onze opdracht de leerlingen kennis te laten maken met de Christelijke leer. Dit willen wij doen met het nodige respect voor andere overtuigingen en godsdiensten. Van de ouders vragen wij dit wederzijdse respect te delen. Alle leerlingen nemen dan ook deel aan de vieringen die doorgaan met de school.

Wij willen veel aandacht en tijd besteden aan het verwezenlijken van positieve relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB-BO, …) zowel binnen als buiten onze school.

Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen binnen en buiten de scholengemeenschap.

Wij willen helpen ontwikkelen tot sociaal vaardige en ruimdenkende jongeren in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op vlak van godsdienst, als van waardebeleving en engagement.