CLB

Leerlingbegeleiding in samenwerking met het VCLB

VCLB-TIELT

VLCB logo

Onze school en het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van Tielt hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

 

Adres:

VCLB- Tielt

Grote Hulststraat 55 bus 1

8700 TIELT

Tel. 051 42 66 42

Fax 051 42 66 41

E-mail: info@clbtielt.be

Website: www.clbtielt.be

 

Directeur:  

Mevrouw Els De Brabandere

Tel. 051 42 66 42

E-mail: els.de.brabandere@clbtielt.be

 

Openingsuren: 

Elke werkdag van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 17 u

De vrijdag tot 16 u

Of op afspraak
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het CLB werken artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers… samen om op jouw vragen gepaste oplossingen te helpen zoeken. Deze verschillende vakmensen vormen samen een multidisciplinair team. De namen van het CLB- team van onze school kan je opvragen via school of via www.clbtielt.be

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren.

 

Je kan er terecht …                                                                                 Je moet naar het CLB…

? als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt                                ? op medisch onderzoek

? als je moeite hebt met leren                                                                    ? als je te vaak afwezig bent op school

? voor hulp bij studie- en beroepskeuze                                                      (leerplichtbegeleiding)

? met vragen over je gezondheid, je lichaam…                                        ? voor een overstap naar het buiten-

? met vragen over vriendschap, verliefdheid, relaties…                           gewoon onderwijs

? met vragen over opvoeden, stress, onzekerheid…                              ? om vroeger of net later aan de

? voor inentingen                                                                                             lagere school te beginnen

? bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

Het CLB start de begeleiding pas als jij (vanaf 12 jaar) hiermee instemt.

Ben je jonger dan 12 jaar dan moeten jouw ouders hiermee instemmen.

De CLB- tussenkomsten zijn verplicht te volgen als het gaat om de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en de acties die worden genomen in verband met besmettelijke ziektes.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen in begeleiding uit.

 

Het CLB- dossier

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt er een dossier gemaakt. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.

Het CLB houdt zich aan volgende regels:

? in het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding

? de medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid

? de medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’

Alle dossiergegevens worden bewaard op het CLB. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier verder beheert, wordt het dossier gedurende 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier ter plaatse vernietigd.

 

Het dossier inkijken?

Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum.

Dit geldt wel niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts.

Vanaf 12 jaar mag je meestal het dossier inkijken. Er bestaan daarop enkele uitzonderingen. Jouw ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming.

Het dossier inkijken gebeurt steeds door een gesprek met het begeleidende CLB- team.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.

 

Naar een andere school?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt.

Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht door gegeven. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan.

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.

 

Besmettelijke ziektes

Als jouw kind of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw VCLB- team hiervan op de hoogte te brengen.

Besmettelijke ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huidontagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie.

 

Op medisch onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op medisch onderzoek bij de arts en de verpleegkundige van het CLB.

Dit is in de eerste kleuterklas (3/4 jaar), de tweede kleuterklas (4/5 jaar), het eerste jaar lagere school (6/7 jaar), het derde jaar lagere (8/9 jaar), het vijfde jaar lagere (10/11 jaar), het eerste secundair (12/13 jaar) en het derde secundair (14/15 jaar). Het CLB biedt gratis inentingen aan.

Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd aanbevolen door de overheid. Om ze te krijgen moeten jouw ouders toestemming geven.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen via een aangetekend schrijven gericht aan de directeur van het CLB verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht onderzoek door een arts van het CLB. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte onderzoek te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

 

Een klacht over een CLB- begeleiding?

Het CLB heeft een vaste werkwijze om klachten bespreekbaar te maken en te behandelen.

Vraag er naar bij jouw CLB.

 

Nuttige adressen

 

Commissie inzake Leerlingenrechten

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara de Meerleer (Basisonderwijs)

H. Consciencegebouw 2A25

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11

1210 Brussel

02/553  92 12

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

AGODI

t.a.v Marleen Broucke

Adviseur

Kamer 1C 24

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02/553 65 56

Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Adres : Guimardstraat 1

1040 Brussel

02 507 06 01

secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen